2013. március 26., kedd

Az emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 2. rész- a vizsgálatról

A jogszabályban a diszkalkulia szempontjából fontosabb információkat gyűjti egybe a bejegyzés. Amennyiben pontosabb, részletesebb információkra van szükség, úgy a www.dyscalculiaport.hu honlapon a fogalom menüpont alatt megtalálható mind a 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, mind a címben szereplő EMMI rendelet. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2 részben a jelen blog jogszabály menüjében olvasható.

A jelen bejegyzésben a megfelelő jogszabályi idézet kicsi, dőlt szedéssel olvasható.

Ki kezdeményezhet szakértői vizsgálatot?
13.§ alapján szakértői vizsgálat indítható
a) hivatalból,
b) hatósági megkeresésre,
c) szülői kérelemre,
d) illetve a szülői egyetértésre, da) a nevelési- és oktatási intézmény, db) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat által.

Szakértői vizsgálat időpontja mikor várható?
14.§ alapján a szakértői vizsgálat első vizsgálat esetén a kérelem szakértői bizottsághoz érkezésétől számított 30 napon belül kell megtörténnie.
Kontroll vizsgálat esetén a kérelem szakértői bizottsághoz érkezését követő naptól 15 napon belül kell megtörténnie.
A vizsgálat előtt legalább 10 nappal kell kézhez kapnia a szülőnek a vizsgálati napról az értesítést.


(1) A szakértõi vizsgálat idõpontját a bizottság határozza meg, és errõl, valamint a szakértõi vizsgálat helyérõl a szülõt értesíti. A szakértõi vizsgálat idõpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül, a vizsgálat idõpontja elõtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a szülõnek. A szakértõi vizsgálat idõpontját – elsõ vizsgálat esetében – a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követõ naptól számított harminc napon belüli idõpontra kell kitûzni.

(1) Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható
15. § alapján a) az iskolai nevelés-oktatás első –hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor,
b) az a) pontban meghatározott évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.
(2) A szakértői bizottság eljárását az (1) bekezdésben meghatározott célból, az ott megjelölt időszaknál későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti. A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét.

Mikor érkezik meg a szakértői vélemény?
17. § alapján a szakértői véleményt a vizsgálat után 21 napon belül kell kézhez kapnia a szülőnek. A szülőnek a kézhezvételtől számítottan 15 napja van a felülvizsgálat kezdeményezésére. A személyes, a postai és a kézbesítő átadás mind  átadásnak számít!


(5) A szakértõi véleményt – a vizsgálat lezárását követõ huszonegy napon belül – kézbesíteni kell a szülõnek. A szülõnek – a kézhezvételétõl számítva – tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértõi vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítõ útján. A kézbesítés napja az a nap, amelyen a szakértõi véleménynek a szülõ általi átvétele megtörtént.

Milyen rendszerességgel kell kontroll vizsgálatra járni?
22. § alapján 10 éves korig 2 évente, 16 éves korig 3 évente szükséges hivatalból kontroll vizsgálatot végezni, vagyis felülvizsgálni.

(3) Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlõdési zavarral küzd, a szakértõi véleményt az elsõ hivatalból történõ felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, azt követõen és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Kezdeményezheti-e szülő a felülvizsgálatot?
23. § alapján a szülő bármikor kezdeményezheti a felülvizsgálatot. A kérelem előtt és után legalább 6 hónapnak kell lennie a következő hivatalból történő felülvizsgálatnak.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése